На допомогу колегам

Відеоролик, який висвітлює недоліки сучасної системи освіти
Мультимедійні підручники з біології,хімії...
Презентації з хімії
Цікавий сайт про хімію

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ
ХІМІЯ 7 КЛАС                                                                                                                     

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА  РОБОТА
ЗА  КУРС 7-ГО КЛАСУ У ФОРМАТІ ЗНО
І-варіант
Завдання 1–6 мають чотири варіанти відповіді, з яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Оберіть, на Вашу думку, правильний варіант відповіді та позначте його у бланку відповідей.
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 бали)

1. Виберіть правильне визначення:

  А    Б    В     Г  
А  Речовина – це те, з чого складаються тіла;
Б  Речовина – це те, з чого зроблені тіла;
В  Речовина – це те, з чого виготовлені тіла;
Г  Речовина – це будь-який об’єкт в природі.

2. Зазначте рядок утворений лише металами:

  А    Б    В     Г  
А  Ca,  Mg,  Na,  Si;
Б  B,  C,  P,  O;
В  Al,  Zn,  Ba,  Na;
Г  Hg,  Cl,  Mn,  Ba.

3. Визначте формулу складної речовини:
А  K2O;

  А    Б    В     Г  
Б  N2;
В  Br2;
Г  Cu.

4. Визначте правильне твердження щодо молекули води:
А  містить два атоми Гідрогену і два атоми Оксигену;
Б  складається з одного атома Гідрогену і двох атомів Оксигену;
В  складається з двох атомів Гідрогену та одного атома Оксигену;

  А    Б    В     Г   
Г  складається з двох атомів одного хімічного елемента.

5. Визначте валентність Фосфору у сполуці РН3:
А  I;

  А    Б    В     Г  
БII;
В  III;
ГIV.

6. Визначте формулу речовини, яка записана правильно, відповідно до валентностей хімічних елементів:

  А    Б    В     Г  
АBO3;
БCaO;
В  Al2O;
Г  NaO.
У завданнях 7–9 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених ЦИФРАМИ, виберіть один, на Вашу думку, правильний варіант, позначений БУКВОЮ. Поставте позначки в таблиці зошита на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Перенесіть позначки до бланка відповідей.
(Кожна правильна відповідність – 0,25 балів)А
Б
В
Г
1
2
3
4

7. Установіть відповідність між відносною атомною масою хімічного елемента та його назвою:

1  12;
А  Оксиген;
2  31;
Б  Сульфур;
3  32;
В  Карбон;
4  16.
Г  Фосфор.
8. Установіть відповідність між символом хімічного елемента та його назвою:


А
Б
В
Г
1
2
3
4

 


1  Mn;
А  Бром;
2  Br;
Б  Нітроген;
3  N;
В  Аурум;
Au.
Г  Манган.А
Б
В
Г
1
2
3
4

9. Установіть відповідність між формулою речовини та загальною кількістю атомів в ній:

1  CaSO4;
А  6;
ZnO;
Б  3;
3  H2S;
В  13;
4  Mg3(PO4)2.
Г  2.

У завданнях 10–12 розташуйте певні дії (поняття, формули, характеристики) у правильній послідовності. Поставте позначки в таблиці на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Цифрі 1 має відповідати обрана Вами перша дія, цифрі 2 – друга, цифрі 3 – третя, цифрі 4 – четверта. Зробіть позначки у бланку відповідей.
(Правильна послідовність – 1 бал)

10.Установіть послідовність фізичних операцій розділення суміші кухонної солі, залізних ошурок і річкового піску:


А
Б
В
Г
1
2
3
4

 


Авипарювання;
Бфільтрування;
Вдія магнітом;
Г  розчинення.


11. Розташуйте речовини у порядку збільшення їх молекулярної маси:


А
Б
В
Г
1
2
3
4

 


А  CO2;
Б  Al2S3;
В  Cl2;
Г  H2SO4.А
Б
В
Г
1
2
3
4

12. Розташуйте речовини у порядку збільшення вмісту (масової частки) Оксигену:

АN2O;
БCO;
ВSO2;
Г  CaO.

У завданнях 13–15 після слова «Відповідь» напишіть числа, які Ви отримаєте після певних обчислень (запис розв’язання при цьому не вимагається ). Позначте свою відповідь у бланку відповідей.
(Кожна правильна відповідь 1 бал)

13. Визначте відносну атомну масу хімічного елемента, який входить до складу речовини Х2О3, якщо відносна молекулярна маса цієї речовини дорівнює 160.
__________________________________________________________________               __________________________________________________________________
       Відповідь: _________

14. Масова частка елемента Х у сполуці складу ХО становить 92,8 %. Визначте порядковий номер невідомого елемента.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Відповідь: _______________

15.              Визначте загальну кількість атомів у речовині, яка складається із Карбону (масовою часткою 15,79 %)  та Сульфуру (масовою часткою 84,21 %).
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Відповідь: _______________


Семестрова контрольна робота     11 кл.
Варіант І
1.       У результаті повного гідрування алкінів утворюються:
а) циклоалкани;  б)алкани; в)  альдегіди;  г)вуглеводи.
2.      До природних джерел вуглеводнів не належать:
а)   нафта;    б)вапняки;  в)природний газ;  г)кам'яне вугілля.
3.      Назвіть вид ізомерії, не характерний для алкінів:
а)   структурна;    б)положення кратного зв'язку;
в)   просторова;       г)міжкласова.
4. Для аренів характерними є реакції:
а)   приєднання й заміщення;
б)   приєднання й обміну;
в)   заміщення й обміну.
5.       Загальна формула алкенів:
а) СnH2n+2    б) СnH2n+1      в) СnH2n    г) СnH2n-2   
 6 . Кратність зв’язку в молекулах аренів:
а)   подвійний;
б)   потрійний;
в)   делокалізований.

7. Складіть структурні формули таких речовин:
а)  2,3 – дихлоробутен - 1 
б)  2 – хлор – 3 - метилгептан 
в) нітробензен
8. Напишіть рівняння реакцій, необхідні для здійснення перетворень:
                     С2Н6 → С2Н5С1 → С2Н4 → С2Н4С12
                        ↓
   C2H5N02

9. Обчисліть об'єм кисню, що необхідний для спалювання 7 л бутану.
10. Визначити молекулярну  формулу  вуглеводню, масова частка Гідрогену в якому стано­вить 17,2 %, а відносна густина за азотом 2,07. 
Варіант ІІ
1.     У лабораторії бромну воду використовують:
а)  для одержання вуглеводнів;
б) визначення ненасичених вуглеводнів;
в)  інших цілей.
2.     До процесів переробки нафти належать:
а)  крекінг;      б)    ізомеризація;     в)     горіння;
г)  полімеризація.
3.     Назвіть вид ізомерії, характерний лише для алкенів:
а)  структурна;               б)положення кратного зв'язку;
в)  просторова;              г)міжкласова.
4.     Найпростіший представник класу аренів:
а) гексен;        б) бензен;     в) гексан;    г) гексин.

5.       Загальна формула алканів:
а) СnH2n+2    б) СnH2n+1      в) СnH2n    г) СnH2n-2   
 6 . Кратність зв’язку в молекулах алкінів:
а)   подвійний;
б)   потрійний;
в)   делокалізований.

7. Складіть структурні формули таких речовин:
а)  1,3 – дихлоропентен - 2 
б)  2 – метил – 3 - бромогексан 
в) 1, 3,6 - трибромобензен
8. Напишіть рівняння реакцій, необхідні для здійснення перетворень:

        СаС2 →С2Н2 → С6Н6 → С6Н5СІ
                           ↓
                          СО2
   9. Обчисліть  об'єм водню, необхідний для спалювання 15 л пропану.
10.   Молекулярна формула вуглеводню, масова частка Карбону в якому стано­вить 90 %, а відносна густина за гелієм дорівнює 30.

Тематичне оцінювання з теми «Неметалічні елементи та їх сполуки»,10 клас
Варіант І
1. Проста речовина хлор:
а) важкий газ зеленого кольору;     б) бура летка рідина;
в) отруйна речовина;
 г) добре розчиняється у воді.
2.Якісна реакція на карбонат-іон:

     а) дія розчинних солей Аргентуму;   б) дія розчинних солей Барію;       
      в) дія сильних кислот;                г) дія індикатора,
3. Тільки окисні властивості Сульфур проявляє сполуці:
а) SO3;                           б) H2S;
 в) SO2;                                     г) H2S03.

4. Алотропні модифікації Оксигену:
a) пластична, моноклінна і ромбічна сірка; 
б) білий, червоний, чорний;
 в) кисень, озон;                    г) графіт, алмаз, карбін, фулерени.
5Формула нітратної кислоти:
aHN03;                         б) N203;
в) HN03;                        г) H3N.
6. Солі фосфатної кислоти застосовуються:
а) як вибухові речовини;
     б) для виробництва добрив;
в) для виготовлення гуми.
7. Напишіть йонно-молекулярні рівняння реакції взаємодії:
калій карбонату та хлоридної кислоти.
8. Напишіть окисно-відновне  рівняння:
Zn  +  H2SO4 (конц.)→ ZnSO4 +  H2S↑  + H2О
9. Запишіть рівняння реакції для здійснення перетворень:
Са0 → СаСІ2 → Са(0Н)2 → СаS04

10.   У результаті нагрівання алюмінію масою 27 г з сіркою утворився алюміній сульфід масою 120 г. Обчисліть масову частку виходу продукту реакції від тео­ретично можливого.


Тематичне оцінювання з теми «Неметалічні елементи та їх сполуки»

Варіант ІІ
1. Алотропні модифікації Карбону;

а) алмаз і графіт;
            б) білий і чорний;
в) алмаз і кварц;             г) метан і вугілля.
2. Якісна реакція на хлорид-іон:
а) дія розчинних солей Аргентуму;  б) дія розчинних солей Барію;
в) дія сильних кислот;
    г) дія індикатора.
3.                                            Тільки відновні властивості Нітроген проявляє в речовині:aN02;                           б) N2;
в) HNO3;                        rH3N.
4.      Рідке скло має формулу:
a) Na2Si03;                      б) CaSiO3;
в) CaSi03;                       г) Na2C03.
5.      Ортофосфатна кислота є:
а) одноосновною;                б)двохосновною;  в)трьохосновною.
6.      Нітратна кислота застосовується:
а) у медицині;                б) у виробництві вибухових речовин;
в) у радіотехніці.
7. Напишіть йонно-молекулярні рівняння реакції взаємодії:
алюміній сульфату й барій хлориду.
8. Напишіть окисно-відновне  рівняння:
Cu  +  H2SO4 (конц.)→ CuSO+  SO2↑  + H2О
9. Запишіть рівняння реакції для здійснення перетворень:
СО2 → КНСО3 → к2со3 → КСІ
10.   У результаті нагрівання магнію масою 2,4 г з фосфором утворився  магній фосфід масою 4 г. Обчисліть масову частку виходу продукту реакції від тео­ретично можливого.


  
Тематичне оцінювання з теми «Неметалічні елементи та їх сполуки»
Варіант ІІІ

1.     Азот перебуває в природі:
а)  у вигляді простих і складних речовин;
б) тільки у вільному стані;              в)     тільки у зв'язаному стані;
г)  у вільному стані тільки в космосі.
2.     Якісна реакція на сульфат-іон:
а) дія розчинних солей Аргентуму;  б) дія розчинних солей Барію;
в) дія сильних кислот;
    г) дія індикатора.
3.                                            Тільки відновні властивості Карбон проявляє в ступені окиснення:
а)+2;
                              б)+4;
в)-4;                              г)0.
4.     Силікатна промисловість виготовляє:
а) цемент, бетон, пісок;   б) цемент, скло, залізобетон;
в) цемент, скло, кераміку;     г) цемент, скло, гуму.
5.Концентрована сульфатна кислота пасивує:
а)А1, FeCr;                   б) ZnFeCr;
в)Fe,Al,Pb;                     r)Al,ZnPb.
6.Амоніак застосовується:
а) у медицині;                б) у будівництві;
в) у металургії.
7. Напишіть йонно-молекулярні рівняння реакції взаємодії:
натрій силікату й нітратної кислоти.

8.
 Напишіть окисно-відновне  рівняння:
Mg  +  HNO3 (розв.)→ MgNO)+  NH4 NO3  + H2О
9. Запишіть рівняння реакції для здійснення перетворень:
Na2Si03 → H2Si03 → Si02 → MgSi03

10.   Залізо масою 5,6 г згоріло в атмосфері хлору. Утворився ферум(Ш) хлорид масою 15,25 г. Обчисліть масову частку виходу продукту реакції від теоретично можливого.


Тематичне оцінювання з теми «Неметалічні елементи та їх сполуки»
Варіант ІV

1.     Оксиген перебуває в природі:
а)  у вигляді простих і складних речовин;
б) тільки у вільному стані;              в)     тільки у зв'язаному стані;
г)  у вільному стані тільки в космосі.
2.     Якісна реакція на гідроген-іон:
а) дія розчинних солей Аргентуму;  б) дія розчинних солей Барію;
в) дія сильних кислот;
    г) дія індикатора.
3.    Концентрована нітратна кислота пасивує:
а)А1, FeCr;                   б) ZnFeCr;
в)Fe,Al,Pb;                     r)Al,ZnPb.
4. Алотропні модифікації Фосфору:
a) пластична, моноклінна і ромбічна сірка; 
б) білий, червоний, чорний;
 в) кисень, озон;                    г) графіт, алмаз, карбін, фулерени.

5
Тільки окисні властивості Карбон проявляє в ступені окиснення:
а)+2;
                              б)+4;
в)-4;                              г)0.
6. Солі карбонатної кислоти:
а) дигідрогенкарбонати; б) карбонати, гідрогенкарбонати;
в) сульфати;                              в)нітрати.
7. Напишіть йонно-молекулярні рівняння реакції взаємодії:
амоній нітрату й барій гідроксиду.
8. Напишіть окисно-відновне  рівняння:
АІ  +  HNO3 (розв.)→ АІ( NO)+  N2 O ↑  + H2О
9. Запишіть рівняння реакції для здійснення перетворень:
KNO3→ О2 → Р205 → Н3Р04


10. Аргентум нітрат масою 8,5 г прореагував із хлоридною кислотою. Випав бі­лий нерозчинний осад масою 7 г. Обчисліть масову частку виходу продукту реакції від теоретично можливого.

Немає коментарів:

Дописати коментар